VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Toepassingsgebied

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen Fotografie Tania Mertens en de klant gesloten wordt.

Fotografie Tania Mertens behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

Het inschrijven voor een workshop van Fotografie Tania Mertens leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Fotografie Tania Mertens behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

2. Bedrijfsgegevens

Fotografie Tania Mertens is een product van Tania Mertens met zetel te Werchter.

Het correspondentieadres is:Vondelweg 26, 3118 Werchter

KBO-nr: BE0888501855

 

 3. Workshops

Fotografie Tania Mertens organiseert creatieve workshops. De inhoud van de workshops wordt beschreven op de website https://www.taniamertens.be/workshop-ouders De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

Per workshop geldt een minimum van 8 deelnemers en een maximum van 15 deelnemers (dit kan variëren per workshop).

 

4. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst

Wanneer de klant zich inschrijft voor een workshop, wordt deze meteen doorverwezen naar een betalingsmodule. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail.

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze email wordt verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.

Enkele dagen voor de workshop ontvangt elke deelnemer een herinneringsmail voor de workshop.

Fotografie Tania Mertens en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Fotografie Tania Mertens hiervoor als een vermoeden van bewijs.

 

 5. Annulatie / afgelasten

Indien de klant zich voor een workshop heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld via mail tania@taniamertens.be . Deze annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door Fotografie Tania Mertens.

Bij annulering gebeurt er geen terugbetaling. Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen. No refund policy. 

Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt geen terugbetaling.

Fotografie Tania Mertens behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

 

6. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Fotografie Tania Mertens behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen, maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betaling gebeurt door middel van bancontact, kredietkaart, KBC/CBC of Ideal. Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.

StudioFluo is vreemd aan de relatie tussen de klant en de bankinstelling en kan voor geschillen die voortvloeien uit de betalingswijze niet aansprakelijk worden gesteld.

 

7. Schade en aansprakelijkheid

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan StudioFluo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

In geval van schadeaanspraken naar StudioFluo dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan StudioFluo de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

 

8. Overmacht

Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft StudioFluo het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

 

9. Auteursrechten en Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website, de Facebookpagina en de Instagram van Fotografie Tania Mertens is copyright van toepassing.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografie Tania Mertens. De lesgevers hebben recht op alle beelden voor persoonlijk commercieel gebruik. Commercieel gebruik door derde partijen is verboden, tenzij overeengekomen.

Inbreuken op deze bepaling geven aanleiding tot een schadevergoeding van 1000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren en niet wordt gestaakt. Dit alles onverminderd het recht van Fotografie Tania Mertens om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

 

10.Privacy

Fotografie Tania Mertens heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden. Fotografie Tania Mertens verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf. De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan Fotografie Tania Mertens.

 

11. Klachten

Klachten met betrekking op een workshop, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de workshop per email of aangetekend schrijven aan fotografie Tania Mertens ter kennis worden gebracht.

In geval van geschillen tussen Fotografie Tania Mertens en de klant zal eerst -getracht worden deze in der minne op te lossen.

 

 12. Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.

 

13. Afstand van recht

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

 

14. Toepasselijk recht

Indien minnelijke geschillen oplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken vanLeuven, afdeling Leuven bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

“Leven en liefde zit in de kleine dingen”